Kérjük, forgassa el az eszközt
vagy váltson teljes képernyőre böngészőjében,
majd frissítse az oldalt!

Publikációk, kutatások

Válogatott bibliográfia a Pálos rend kutatóinak2018-10-27 21:24:46

Témánkhoz csak látszólag kapcsolódnak lazán a Pálos rendről írt tanulmányok, könyvek. Az alábbiakban használható bibliográfiát adunk közre a rend története kapcsán. A könyvészetbe a kezdetektől 2001-ig megjelent kiadványokat vettünk fel, a teljesség igénye nélkül.

 

Acta Paulinorum, Országos Levéltár, "E" osztály (Kamarai Levéltár) 153. számú 125. iratcsomó.

Ádám Iván, Románkori pálos épületmaradvány Bakony- Szent- Jakabon. In:                Archeologiai Értesítő, Budapest, 1888.

Ádám Iván, A badacsonyi pálos kolostor romjairól. In: Archeologiai Értesítő, Budapest, 1888.           

Árva Vince (szerk.), Pálos rendtörténeti tanulmányok, Budapest, 1994.

Balanyi György, A szerzetesség története, Budapest, 1923.

Balázs Benedikta, Pannónia Virágos- kertje, Budapest, 1929.

Bátori Sigrai Pál, Boldog Báthory László méltatása. In: Századok, Budapest, 1911.

Benger Nicolaus, Annales Eremi- Coenobiticorum Ordinis Fratrum S. Pauli Primi Eremitae (1663- 1727), Posonii, 1743.

Berecz Sándor, Magyarország művelődésének története, Gyoma, 1905.

Békefi Reming, A pilisi apátság története, I. kötet, Pécs, 1891.

Békesi Emil, Magyar írók az Árpádházi királyok korában, Bertalan pécsi püspök. In: Katholikus Szemle, Budapest, 1896.

Bollandus Joannes, Acta Sanctorum Ungariae, Appendix, De B. Eusebio, Ord. S. Pauli primi Erem. primo in Ungaria Provinciali, Ex manuscriptis R. P. Gabrielis Hevenyessi, Tyrnaviae, 1743.

Bunyitay Vince, Pálosok. In: A váradi püspökség monostorai, Nagyvárad, 1883.

Caelius Pannonius Gregorius, Explanatio Regulae Divi Augustini episcopi Hipponiensis, Posonii, 1742.

Compendium Historiae S. Relig. Ord. S. Pauli I. Eremitae, Vacii, 1804.

Császár Elemér, A Pálos- rend föloszlatása, Budapest, 1901.

Csillag Gyula, A Pálosok Buda- Szent- Lőrinczi főmonostoráról. In: Religio, Pest, 1866.

Csukovits Johann, Bruchstücke aus der Geschichte des ungarlandischen Paulinerordens, insbesonders aus dem Leben der Mönche des Sopronbanfalvaer Kloster, Sopron, 1917.    

Dedek Crescens Lajos, Szentek élete, I. kötet, Budapest, 1900.

D. S., Rövid visszaemlékezés a remete Szt. Pálról nevezett szerzetesekre. In: Religio, Pest, 1856/3. szám.

Dézsi Lajos, Szent Ágoston Reguláinak magyar fordítása Coelius Gergelytől, Budapest, 1900.

Domokos Pál Péter, Magyar Nyelvemlékel Czestochowában 1501- ből. In: Magyar Nyelv, Budapest, 1966.

Eggerer Andreas, Fragmen panis corvi protoeremitici seu reliquiae Annalium Eremi- coenobiticorum Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli primi eremitae..., Wiennae, 1663.

Emericus Frater, A fehér barátok. A pálos rend vázlatos története. In: Magyar Szentek Nagy Képes Naptára, Budapest, 1908.

Etele György, A sátoraljaújhelyi pálos- piarista templom és rendház ismertetése, Sátoraljaújhely, 1997.

Fehér Mátyás Jenő, Magyar pálosok nyomában Paraguayban. In: Fehérné Walter Anna, Az ékírástól a rovásírásig, Buenos Aires, 1975.

Fehér Mátyás Jenő, A paraguay pálosok rovásfeliratai. In: Fehérné Walter Anna, Az ékírástól a rovásírásig, Buenos Aires, 1975. 

Fodor László, Az almárvölgyi pálos kolostor régészeti feltárása. In: Egyházak a változó világban, Esztergom, 1991.

Frankl Vilmos, Adalékok a Szűz Máriáról nevezett Fehéregyház történetéhez. In: Magyar Sion, Esztergom, 1863.

Fülöp Kálmán, A pálos lélek. In: Katolikus Szemle, Budapest, 1937. november.

Galambos Kálmán, A Pálos rend szelleme. In: Papi Lelkiség, Szeged, 1943/9. szám.

Gondán Felicián, A középkori magyar Pálosrend és nyelvemlékei, Pécs, 1916.

Gosztonyi Gyula, A mecseki Jakabhegy hallstatti földvára és középkori pálos kolostora. In: Technika, Budapest, 1942/1. szám.

Guzsik Tamás - Fejérváry Rudolf, A pálos rend építészeti emlékei a középkori Magyarországon, Budapest, 1980.

Gyenis András, A Pálosrend múltjából, Kalocsa, 1930.

Gyéressy Ágoston, Boldog Özséb, Budapest, 1938.

Gyéressy Ágoston, Régi pálos kolostorok Erdélyben. In: A Fehér Barát, Budapest, 1940/3. szám

Gyéressy Ágoston, Remete Szent Pál élete, Budapest, 1942.

Gyéressy Béla, "Tanulással és írással". Pálos írók a középkorban. In: Vigilia, Budapest, 1970.

Gyéressy Béla - Hervay Ferenc, Documenta artis Paulinorum, I- III. kötet, Budapest, 1975- 1978.

Gyöngyösi Gergely, Arcok a magyar középkorból, Budapest, 1983.

Gyöngyösi Gregorius, Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi                Eremitae, Budapest, 1988.

Gyöngyösi Gergely, Vezérkönyv a szentágostoni szabályzat szerint vitézkedő remeteszentpálrendi tisztviselő testvérek számára, é. h. n., ford. Molnár István. (kézirat)

Gyöngyösi Gergely, Rövid beszédek a szerzetesek erényeiről és hibáiról, é.    h. n., ford. Molnár István. (kézirat)

Győrffy György, Adatok a Pilis- megyei monostorok középkori történetéhez. In: Művészettörténeti Értesítő, Budapest, 1956.

Hervay Ferenc, A Pálos rend elterjedése a középkori Magyarországon. In: Mályusz Elemér emlékkönyv, Budapest, 1984.

Horváth István, Klastrompuszta- a Pálos rend bölcsője. Adatok a Pálos rend kialakulásához. In: Vigilia, Budapest, 1974/9. szám.

Horváth István, A klastrompusztai rom eredete. Adatok a Pálos rend történetéhez. In: Esztergom Évlapjai, Esztergom, 1981.

Horváth Mihály, Utyeszenich Frater György (Martinuzzi Bibornok) élete, Budapest, 1882.

Hosszú Gábor, A másik magyar rovásírás. A pálos rovásírás. In: Turán, Budapest, 1999/1. szám.

Hóman Bálint, Pálos- breváriumok és missálék a XV- XVI. századból. In: Magyar Könyvszemle, Budapest, 1914.

Hóman Bálint - Szekfű Gyula, Magyar Történet, I. és II. kötet, Budapest, é. n.

Ipolyi Arnold, Adalékul a pálosok magyar történetíróihoz. In: Magyar Sion,   Esztergom, 1863.

Jeromos Szt., Szent Pálnak, az első remetének élete. In: "Nehéz az emberi léleknek nem szeretnie", Budapest, 1991.

Jókai Mór, Fráter György, Budapest, 1898.

Joó Tibor, A sajóládi pálos kolostor, Miskolc, 1979.

Karácsonyi János, Magyarország Egyháztörténete főbb vonásaiban, Nagyvárad, 1906.

Karcsú Antal Arzén, A szerzetes rendek egyetemes történelme, II. kötet, Pest, 1867.

Karcsú Antal Arzén, Vácz város története, I. kötet, Vácz, 1880.

Kazaly Imre, Egyetemes Egyháztörténelem, I. kötet, Vácz, 1880.

Kelényi B. Ottó, A Buda melletti Szent Lőrinc Pálos kolostor történetének első irodalmi forrása, Budapest, 1936.

Kerékgyártó Árpád, A míveltség fejlődése Magyarországban (889- 1301), Budapest, é. n.

Kisbán Emil, A Pálosrend eltörlése. In: Regnum, Budapest, 1937. 

Kisbán Emil, A magyar Pálosrend története, Budapest, 1938- 1940.

Kisbán Emil, Máriavölgy, a híres pálos kegyhely. In: A Fehér Barát, Budapest, 1943/4. szám.

Knapp Éva, A Czeh- kódex zsoltárfordításai. In: Vigilia, Budapest, 1981.

Knapp Éva, Remete Szent Pál csodái. A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumföljegyzések elemzése. In: Századok, Budapest, 1983.

Knauz Nándor, A Szűz Máriáról nevezett Fehér Egyház. In: Magyar Sion, Esztergom, 1863.      

Knauz Nándor, A Szent Lőrinczről nevezett Buda melletti Pálos zárda. In: Magyar Sion, Esztergom, 1865.

Knauz Nándor (szerk.), Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, Strigonii, 1874 - 1882.

Knézsa Tiborc, Succinctae historicae notitiae sacri ac oandidi ord. S. Pauli primi Erem., Cracovia, 1866.

Koller Josephus, "Bartholomeus". In: Historia Episcopatus quinqueecclesiarum, Posonii, 1782.

Koszta László, Egy francia származású főpap Magyarországon. In: Aetas, Budapest,  1994.

Kovalovszky Júlia, A pálos remeték Szent Kereszt kolostora Klastrompusztán. In: Műemlékvédelem, Budapest, 1992/2. szám.

Kovács V. Sándor, Gyöngyösi Gergely, az író és a tudós. In: Eszmetörténet és régi magyar irodalom, Budapest, 1987.

Közi- Horváth József, A pesti pálosok könyvtára. In: Katholikus Szemle, Budapest, 1929. 

Közi- Horváth József, Alexovics Vazul, a legnagyobb pálos szónok (1742 - 1796), Győr, 1930.

Kristó Gyula (főszerk.), Korai magyar történeti lexikon, Budapest, 1994.

Kürcz Antal, A magyar pálosrend története, Budapest, 1889.

Landor Ladislaus, Ovis in medio luporum, Viennae, 1691.

Lánczos Zoltán, Tiszteletre méltó Cseppelényi György pálos vértanú élete, Budapest, 1983. (kézirat)

Libisch Győző, "Pálos rovásirás?". In: Turán, Budapest, 1999/5. szám.

L. N., Radix et origo eremi coenobiticae religionis S. Pauli primi Eremitae cum brevissima monasterii S. Crucis in Pilisio territorii Strigoniensis relatione a B. Eusebio strigoniensi Canonico, postea Ordinis Praefati primi in Regno Hungariae Provincialis erecti..., Roma, 1683.

Madas Edit - Monok István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730- ig, Budapest, é. n.

Margittay Rikárd, A budaszentlőrinci pálos kolostor ásatásai. In: A Fehér Barát, Budapest, 1942/2. szám.

Marton József, Az erdélyi egyházmegye története, Gyulafehérvár, 1994.

Mályusz Elemér, A Pálosrend a középkor végén. In: Egyháztörténet, Budapest, 1945/3. szám.

Megyer József, Santo Stefano Rotondo, Róma - Nápoly, 1971.

Meszlényi Gyula, Szentek élete, I. kötet, Szatmár- Németi, 1905.

Molnár Ernő, A nagyjenő-tüskevári pálos kolostor, Budapest, 1936.

Molnár István, A fehér barátok Pápán, Pápa, 1942.

Molnár István, A magyarországi pálosok "Zöld Kódex"- ének Somogy megyei regesztái. In: Somogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár, 1975.

Molnár József - Simon Györgyi, A Festetics- kódex, Budapest, 1980.

Nádas Zoltán, Remete Szent Pál egyháztörténelmi hatása. In: A Fehér Barát, Budapest, 1941/1. szám.

Németh Béla, A jakabhegyi remeték, Pécs, 1857.

Nyári Sándor, A Czestochowai Pálos- kolostor és magyar műemlékei, Budapest, 1901.  

Orosz Franciscus, Synopsis Annalium Eremi- coenobiticorum FF. Eremitarum Ordinis S. Pauli primi Eremitae, Sopronii, 1747.

Passuth László, Víz tükrére krónikát írni, Budapest, 1980.

Pámer László, Remete Szent Pál és a pálosok. In: Katholikus Szemle, Budapest, 1907/9. szám.

Pásztor Edith, "Eusebio, eremita, santo, fondatore dell' Ordine di S. Paolo Primo Eremita", Roma, 1964.

Pázmány Péter, Ordo Eremitarium S. Pauli Primi Eremitae. In: Acta et decreta Synodi dioecesanis Strigoniensis, Posonii, 1629.

Péterffy Károly, Sacra Concilia Ecclesiae Romano- Catholicae in Regno Hungariae, Wien, 1742.

Pokorski Ince, Series vitae SS. Patrum, quos Eremus Paulina transmisit Astris necnon quos coenobiticia Claustra in conspectu Dei hominumque reddidit gratiosos..., Wien, 1730.

Polgár Iván, A székesfehérvári pálosok. Hol laktak a pálosok Fehérvárott? In: Fejér megyei napló, Székesfehérvár, 1939. február. 15. 18.

Prokopp Gyula, Pilisszentlélek. In: Vigilia, Budapest, 1972.

Puskely Mária, Szerzetesek, Budapest, 1990.

Puskely Mária, Keresztény szerzetesség, II. kötet, Budapest, 1996.

Raczynski Kajetan, Obrazek z dziejów zakonu sw. Pawla I-go Pustelnika, Kraków, 1926.

Rába Lukács, Esztergomi Boldog Özséb. In: Testvéreink a szentek, Eisenstadt, 1977.

Révai Sándor, Csepellényi György. In: Katholikus Szemle, Budapest, 1904.

Ritz Sándor, A Templom. Santo Stefano Rotondo, Róma, 1975.

Sashegyi Sándor, A pilisi hármas remete barlang. In: A Fehér Barát, Budapest, 1939. február.

Sashegyi Sándor, A pilisszentkereszti pálos kolostor. In: A Fehér Barát, Budapest, 1943. február.

Sashegyi Sándor, A szentkereszti pálos kolostor a Pilisben. In: Turán, Budapest, 1998. november.

Sarbak Gábor (szerk.), Pálos rendtörténeti tanulmányok, Csorna, 1994.

Schroeder Attila, Remete Szent Pál életeszménye hazánkban. In: A Fehér Barát, Budapest, 1941/4. szám.

Schütz Antal, Szentek Élete, I. kötet, Budapest, 1932.

Szabó László, Pilis, a magyar szent hegy. In: Vigilia, Budapest, 1980/1. szám.

Szabó László, Magyar múlt Dél- Amerikában (1519- 1900), Budapest, 1982.

Szántai Lajos, A két hollós, Budapest, 2001.

Szentkirályi István, Magyar Pálosok és a Jakabhegy. In: A "Pécs- Baranya megyei Múzeum- Egyesület" Értesítője, Pécs, 1911/1. füzet.

Szluha György Demeter, Compendium historiae sacri, religiosi ac proprie Hungariae Ord. S. Pauli primi Eremitae..., Vácz, 1804.

Tarczai György, A nagy rendalapítók, Budapest, é. n.

Tardos Viktor, György barát, Budapest, 1907.

Tarnai Andor, Rendtörténetek és irodalomtörténetírás. Pálosok. In: "A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Budapest, 1984.   

Tormay Cecile, Az ősi küldött, Budapest, 1938.

Török József, A magyar Pálos rend liturgiájának forrásai (1225- 1600), Budapest, 1977.

Török József, Szerzetes- és lovagrendek Magyarországon, Budapest, 1990.

Török József - Legeza Péter - Szacsvay László, Pálosok, Budapest, 1996.

Villányi Szaniszló, Néhány lap Esztergom város és megye múltjából, Esztergom, 1891.

Vincze Gábor, A pálosok irodalmi munkássága a XIV- XVIII. században. In: Magyar Könyvszemle, Budapest, 1878.

Zalka János, Szentek élete, I. kötet, Pest, 1859.

Zákonyi Mihály, A Buda melletti Szent- Lőrincz pálos kolostor története. In: Századok, Budapest, 1911.

Zolnay László, A budaszentlőrinci pálos főmonostor emlékezete. In: Vigilia, Budapest, 1973/8. szám.

Zolnay László, A középkori Esztergom, Budapest, 1983. 

Netye Zoltán


Renderelési idő: 0.009087085723877 másodperc.