ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató és Felhasználási Szabályzat

Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti a www.kethollos.hu honlap üzemeltetése és használata során alkalmazott adatvédelmi elveket és adatkezelési gyakorlatot.

A Tájékoztató összeállításakor a Két Hollós Könyvesbolt különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

I. Adatkezelési alapelvek

A jelen Tájékoztató a www.kethollos.hu honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, melyeket az üzemeltető saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A Két Hollós Könyvesbolt körültekintően védi a felhasználók személyes adatait. Honlapunkon számos biztonságtechnológiai eljárást (pl. biztonságos http kapcsolat, űrlapok védelme recaptcha-val) alkalmazunk annak érdekében, hogy védjük weboldalunkat a jogosulatlan felhasználástól és megőrizzük felhasználóink személyes adatainak biztonságát.

Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen, bizonyos esetekben (pl. termékrendelés, videó szolgáltatás igénybevétele) pedig szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul, melynek megvalósítására a Szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. A honlap látogatói a Szolgáltatást önkéntesen használják, és tudomásul veszik, hogy a weboldal egyes funkciói és tartalmai csak regisztrációt és belépést követően érhetők el. A Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az weboldal használata során általa közölt Személyes adatai, illetve a róla generált adatok felhasználásra kerüljenek. Az adatokat kizárólag abból a célból használjuk, amely célból a Felhasználó megadta azokat (pl.: hírlevél küldése, belépési azonosító a honlap védett tartalmaihoz, termékrendeléssel kapcsolatos szerződéses feltételek teljesítése, közösségi médiafelület biztosítása, egyéb szolgáltatások).

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek érdekében hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Hozzáféréshez való jog

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, valamint az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről. (Az általános tudnivalók a Tájékoztató Adatvédelmi gyakorlatról szóló részében olvashatók.)

Helyesbítés joga

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Adatkezelés időtartama

A Két Hollós Könyvesbolt addig őrzi meg a Felhasználó adatait, amíg azok szükségesek az összegyűjtésük alapjául szolgáló cél eléréséhez (pl. Szolgáltatások biztosítása, jogi és könyvelési kötelezettség teljesítése).

Visszavonás joga és Törléshez való jog (Elfeledtetéshez való jog)

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén - amennyiben az adatkezelésre nincs egyéb jogszabályi kötelezettség - jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni és kérheti személyes adatainak törlését, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adattovábbítás

A www.kethollos.hu honlap üzemeltetése, illetve az oldalon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek harmadik fél, szolgáltató partnerek részére (Adatfeldolgozók). Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az online könyvesboltban megrendelt termékek postázása, a videó szolgáltatás és a hírlevelek kiküldése harmadik fél, Külső szolgáltató bevonásával történik. A Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Javasoljuk, hogy tekintse át ezen szolgáltatók adatkezelési tájékoztatóját is.

A Felhasználó felelőssége a közölt adatokkal kapcsolatban

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A közölt adatok helyességéért és valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött Felhasználó Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Amennyiben a honlap nyilvános részén (például közösségi fórumokon, hozzászólásokban vagy egyéb területeken) a Felhasználó bármilyen adatot közzétesz, azt a Két Hollós Könyvesbolt nyilvánosan közzétett információként kezeli. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során (pl. tartalom közzétételekor) az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Ha a Felhasználó egy másik személy adatait az ő hozzájárulása nélkül teszi közzé, akár szándékosan, akár hanyag kezelésből kifolyólag, akkor az adatok közzétételéért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Adatvédelmi incidens és erről való tájékoztatás

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Két Hollós birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – a Két Hollós a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

Amennyiben az Adatkezelőnek olyan adatvédelmi incidens jut a tudomására, amelyet megfelelő védelmi intézkedésekkel nem tud elhárítani és valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatvédelmi incidensről indokolatlan késedelem nélkül, nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Felhasználókat, és bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a www.kethollos.hu oldalon található hivatkozás (link) vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Két Hollós semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az adatait. A Két Hollós Könyvesbolt fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására. A Felhasználó következő belépésével elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat.

Amennyiben Ön nem ért egyet a Tájékoztatóban foglaltakkal, meg kell kérjük, hogy ne használja oldalunkat.

II. Adatkezelési gyakorlat

II. 1. Videó szolgáltatás

Az élő közvetítés és a videótárból való kölcsönzés harmadik fél, külső streaming szolgáltató bevonásával történik. Az élő közvetítés megtekintéséhez és a videótárból történő kölcsönzéshez a Felhasználó által megadott regisztrációs és fizetési adatokat (e-mail cím, jelszó, bankkártya-tulajdonos neve, bankkártya száma, CVV kód, bankkártya érvényességi ideje) nem a Két Hollós Könyvesbolt, hanem szolgáltató partnerünk gyűjti és kezeli saját rendszerében. A Streaming szolgáltató (DaCast) - kethollos.hu honlapra beépített - Fizetési felületén megadott adatok nem jutnak a Két Hollós Könyvesbolt tudomására, ezért a DaCast adatkezelési gyakorlatáért a Két Hollós Könyvesbolt nem felel, és nem tehető felelőssé. A külső szolgáltató kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából jogosult az elküldött személyes adatok gyűjtésére és használatára. Javasoljuk, hogy tekintse át a DaCast streaming szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját is.

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy az online vásárlásnál megadja adatait.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

E-mail cím - a Felhasználó azonosítása, elektronikus számla küldése
Jelszó - a Felhasználó azonosítása
Bankkártya-tulajdonos neve, bankkártya száma, CVV kód, bankkártya érvényességi ideje - az online bankkártyás fizetés lebonyolításához

Az élő közvetítések és a kölcsönözhető videók megtekintése a DaCast Fizetési felületén történő online vásárlást követően lehetséges.

Adatkezelő:

DaCast Inc.
A DaCast Adatkezelési Tájékoztatóját a következő internetes címen érheti el:
https://www.dacast.com/privacy-policy/

II. 3. Internetes termékrendelés

Az internetes termékrendelés honlapunkon történő regisztráció, majd belépés után lehetséges a következő adatok megadásával: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, postázási név és cím, telefonszám. A közölt adatok helyességéért és valóságtartalmáért a Felhasználó felel. Az vásárlási űrlap kitöltésekor megadott Személyes adatokat honlapunk nem tárolja el, azok a megrendelt termékek megnevezésével együtt e-mail üzenetben kerülnek továbbításra a kethollos@kethollos.hu e-mail címre. Megrendeléséről a Felhasználó által megadott e-mail címre a rendszer másolatot küld (megrendelés visszaigazolása). Mivel rendszerünk a megrendeléshez szükséges Személyes adatokat nem tárolja, ezért a Felhasználónak minden alkalommal újra meg kell adnia adatait.

Minden internetes megrendelést postai utánvéttel teljesítünk!

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a megrendelésnél megadja adatait.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a megrendeléssel a Két Hollós Könyvesbolt és a Felhasználó között elektronikus úton jön létre szerződés (online szerződés). Ennek kereteit a törvény határozza meg. Például kötelező visszaigazolást küldeni a megrendelésről, ezért a Két Hollós Könyvesbolt köteles kezelni a Felhasználó e-mail-címét.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) alapján a megrendeléssel a Két Hollós Könyvesboltnak pontosan el kell számolnia, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

E-mail cím - megrendelés visszaigazolásának megküldéséhez
Számlázási név, számlázási cím, irányítószám - a számla kiállításához
Postázási név és cím, irányítószám - a megrendelések eljuttatásához
Telefonszám - a Megrendelővel való kapcsolatfelvételhez

Adatkezelés időtartama:

A Két Hollós Könyvesbolt a Megrendelő adatait a megrendelést követő 5 évig kezeli, mivel eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

A megrendelésekkel a Két Hollós Könyvesboltnak el kell tudni számolnia, ezért a Számviteli törvényben előírt 8 évig köteles őrizni azok adatait.

Adatkezelő:

Két Hollós Könyvesbolt

Adatfeldolgozó:

Magyar Posta Zrt.

Minden internetes megrendelést postai utánvéttel teljesítünk. Internetes termékrendelésével a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy postázási nevét és címét a Magyar Posta Zrt. részére megadjuk annak érdekében, hogy megrendelését teljesíteni tudjuk.

A Magyar Posta Zrt. Adatkezelési Tájékoztatójátnak vonatkozó 2. pontját a következő internetes címen érheti el:
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

II. 4. Hírlevél feliratkozás

Amennyiben szeretne értesülni híreinkről, aktuális eseményeinkről, újdonságainkról, kérjük e-mail címe megadásával iratkozzon fel hírlevelünkre a Hírlevél menüpontban.

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy hírlevél-feliratkozó rendszerünkben megadta e-mail címét, valamint megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót és a Felhasználási Szabályzatot. A Felhasználó a hírlevél feliratkozás során nem adhatja meg más személy e-mail címét az érintett fél hozzájárulása nélkül!

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

E-mail cím - hírlevél küldéséhez

Kérjük érvényes, rendszeresen használt e-mail címet adjon meg. A hibás formátumban megadott, vagy inaktív postafiókokra mutató e-mail címekre a rendszer nem küld ki hírlevelet.

Amennyiben feliratkozás után néhány napon belül sem kap hírlevelet tőlünk, vagy bármilyen egyéb problémát észlel, kérjük jelezze felénk a kethollos@kethollos.hu e-mail címen.

Adatkezelés időtartama:

Amennyiben a Felhasználó a továbbiakban nem szeretné hírlevelünket megkapni, akkor a hírlevél alján található linkre kattintva iratkozhat le.

Adatkezelő:

Két Hollós Könyvesbolt

Adatfeldolgozó:

MailChimp

Hírlevélküldő rendszerünk magas biztonsági szinten, megbízható kézbesítéssel, professzionális e-mail küldő szolgáltató (MailChimp) bevonásával működik. A Felhasználó által megadott e-mail címet kizárólag hírlevelünk kiküldésére használjuk. Szolgáltató partnerünk is csak a szolgáltatás nyújtása céljából jogosult az e-mail címek gyűjtésére és felhasználására. (A megfelelő technikai feltételek fennállása esetén kéretlen leveleket, reklámokat harmadik féltől nem fog kapni.) Javasoljuk, hogy tekintse át a külső szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját is.

A MailChimp Adatkezelési Tájékoztatóját a következő internetes címen érheti el:
https://www.maichimp.com/gdpr/

III. Egyéb adatok kezelése - “Cookie”-k kezelése

Weboldalunk a hatékonyabb működés érdekében “cookie”-kat/sütiket (kisméretű adatfájlok, adatcsomagok) használ, amelyeket a böngésző program a Felhasználó számítógépén, illetve mobileszközén tárol. A honlap bizonyos részeinek kezeléséhez, a felhasználói munkafolyamatokhoz, a testreszabott kiszolgáláshoz, a kényelmi funkciók és a megfelelő felhasználói élmény biztosításához szükséges adatokat a böngésző program “cookie”-k használatával gyűjti és tárolja. A “cookie”-k alapvetően nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem képesek a felhasználó azonosítására.

Az adatkezelésnek elsősorban technikai jellegű célja van: bizonyos “cookie”-k feltétlenül szükségesek a rendszer folyamatos működéséhez, a honlap böngészéshez és használatához, míg más tartalmú “cookie”-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A rendszer által technikailag kezelt adatok: a Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a honlap igénybevételekor generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként kezel. A “cookie”-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát, és megfelelő felhasználói élményt biztosít (ideiglenes “cookie”-k). A honlapra történő belépéskor az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás és jogellenes tartalmak kiszűrése, ill. a felhasználó adatainak védelme érdekében) a Felhasználó IP címe külön hozzájárulás nélkül is rögzítésre kerülhet.

Az adatkezelés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A www.kethollos.hu weboldal a látogatói forgalom méréséhez külső webanalitikai kiszolgáló (Google Analytics) “cookie”-jait használja, melyek lehetővé teszik, hogy személyes beazonosítás nélkül összesített, statisztikai jellegű adatokat gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt (pl. látogatók száma, felkeresett oldalak, megtekintési idő), mindezt a honlap fejlesztésének, valamint a felhasználói élmények javításának céljával.

A honlap által használ ideiglenes “cookie”-k a munkafolyamat befejezésével, illetve a honlap bezárásával törlésre kerülnek. A legtöbb “cookie”-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a “cookie”-k alkalmazását tiltsa. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a “cookie”-k letiltása megakadályozhatja a honlap bizonyos részeinek, illetve funkcióinak használatát, az oldal működése nem lesz teljes értékű. A külső szolgáltatók által kezelt “cookie”-kra a külső szolgáltatók “cookie” kezelési gyakorlata vonatkozik.

Közösségi oldalak bővítményei: A közösségi oldalak (pl. Facebook) által működtetett bővítmények lehetővé teszik a közösségi oldal és a honlap összekapcsolását. Bizonyos “cookie”-k arra szolgálnak, hogy a Felhasználó a weboldalt böngészve használni tudja a közösségi oldalak szolgáltatásait (pl. “kedvelés” vagy “megosztás” funkció). A közösségi bővítmények információkat gyűjthetnek az honlapon végzett tevékenységről, amelyeket továbbíthatnak a közösségi oldal felé. Ezeket a “cookie”-kat a közösségi oldalak tárolhatják és kezelhetik. A Felhasználó a közösségi oldalakat érintő adatkezelési beállításait a közösségi oldalon regisztrált fiókjába bejelentkezve kezelheti.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele, aggálya van, kérjük a kethollos@kethollos.hu e-mail címen jelezze felénk.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszt nyújthat be közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is, illetve lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Felhasználási Szabályzat

I. Általános irányelvek

A jelen Felhasználási Szabályzat a Két Hollós könyvesbolt (Szolgáltató) által üzemeltetett www.kethollos.hu honlap (Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza. Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a kethollos.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a honlap bármely elemének használatát megkezdi, az oldalon regisztrál, akkor elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, illetve tudomásul veszi, hogy a kethollos.hu oldalhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében (Facebook.com, Google.com, e-mail küldő és streaming szolgáltató) az illetékes weboldalakon közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

Honlapunk célja, hogy a magyar szerves műveltség jeles képviselőinek és kutatóinak munkáját (előadások élő közvetítése, előadások videóanyaga, újság archívumok, publikációk, kutatási anyagok) csokorba rendezve kiterjedt, átfogó és hiteles tudást nyújtson az érdeklődőknek.

Emellett szeretnénk a virtuális térben egy olyan felülettel szolgálni, amely segíti a magyar szerves műveltség fennmaradásáért szerveződő valódi közösségek építést és működését is (előadások, kirándulások, tanfolyamok, táborok és egyéb események szervezése és népszerűsítése). Lehetőség nyílik arra is, hogy regisztrált tagjaink hozzászólásokat, fórumbejegyzéseket tegyenek közzé honlapunkon, illetve mások érdeklődésére számot tartó fényképeiket feltöltsék a megfelelő rovatokba.

A látogatók böngészhetnek a Két Hollós könyvesbolt kínálatában és internetes felületünkön a termékeket meg is rendelhetik. Tájékozódhatnak a Két Hollós Kiadónál eddig megjelent könyvekről és kiadványokról, illetve tervezett megjelenéseinkről. Hírt adunk a Szerves Műveltség Alapítvánnyal kapcsolatos tudnivalókról, és elérhető idegennyelvű honlapunk is.

Az egyes rovatok használatát segítő Gyakorlati útmutatók az adott menüpontokban találhatók (pl.: Könyvesbolt - termékrendelés, Élő közvetítés, Videó kölcsönzés, Előadások - foglalási rendszer, stb.).

A Szolgáltatás használata során tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a kethollos.hu oldal rendeltetésszerű működtetését veszélyezteti, vagy a honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé, illetve azt eredményezheti.

A Szolgáltatás, valamint a kethollos.hu weboldalon elérhető tartalom szabadon felhasználható a forrás pontos megjelölésével. Kivételt képeznek ezalól a fizetős tartalmak, az élő közvetítés és a videótárban található videóanyagok. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán vagy más internetes oldalakon a kethollos.hu oldal tartalmából részletet, vagy a honlapra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: kethollos.hu/aloldal közvetlen linkje”.

II. A felelősség korlátozása

A Két Hollós könyvesbolt nem vállal felelősséget a www.kethollos.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.

Továbbá, a Két Hollós könyvesbolt semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következtek azok be:
- a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibák és ezek következményei, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek);
- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Két Hollóstól származó bármilyen adat;
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését, a szolgáltatások igénybevételét, a vásárlást és a termékrendelést;
- a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
- bármilyen adatvesztés;
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban;
- a külső szolgáltatóknál (e-mail küldő és streaming szolgáltató) bekövetkező hibák és fennakadások;
- a Felhasználók számítógépein, mobileszközein és internetes szolgáltatásában jelentkező hibák;
- a regisztráció során történő adatközlés hiányosságai, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következmények.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Két Hollós birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – a Két Hollós a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

A kethollos.hu oldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben a Két Hollós tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A kethollos.hu oldal használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Két Hollós kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szabályzat megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szabályzatba ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Két Hollóssal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Két Hollós által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Két Hollóst a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

III. Online termékrendelés - Vásárlási Feltételek

Az alábbi Vásárlási Feltételek a Két Hollós könyvesbolt által forgalmazott - az online könyvesboltban és DVD-boltban megtalálható - termékek Interneten keresztül történő megrendelésére vonatkoznak.

1. Általános tudnivalók

Online áruházunkban regisztráció és bejelentkezés nélkül böngészhet, tájékozódhat a termékekről és az akciókról.

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy internetes termékrendelés esetén mindig postai utánvéttel kerülnek kiküldésre a csomagok. Amennyiben személyesen szeretné átvenni bármelyik termékünket, kérjük azt NE a honlapon keresztül rendelje meg, hanem hívja a Két Hollós könyvesboltot a 06 (1) 630-9043-as telefonszámon. A weboldalon keresztül leadott személyes átvételű megrendelések azonnal törlésre kerülnek.

Az internetes termékrendelést akkor lehet leadni, ha a Felhasználó honlapunkon már regisztrált, majd a megrendelés előtt bejelentkezik rendszerünkbe. Bővebb információk a Regisztráció/Bejelentkezés menüpontban olvashatók. A Regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó megismerje és elfogadja a Két Hollós könyvesbolt Adatkezelési Tájékoztatóját és Felhasználási Szabályzatát, amelynek jelen Vásárlási Feltételek is részét képezik.

2. Vásárlás menete

Kosár tartalma

A kosárban gyűjtheti össze azokat a termékeket, amelyeket meg szeretne vásárolni. A kosár tartalma bármikor módosítható, a benne lévő termékek törölhetők, illetve darabszámuk is változtatható. A kosár használatához a böngészőjében a “cookie”-k használatát engedélyeznie szükséges. A “Kosár tartalma” gombra kattintva érheti el az Ön által kiválasztott termékek listáját.

Megrendelőlap

A kosárban összegyűjtött termékek megrendelését csak akkor tudja véglegesíteni, ha honlapunk regisztrált Felhasználója, és bejelentkezik. A Megrendelési listán láthatja kosarának részleteit és értékét. Kérjük ellenőrizze még egyszer megrendelését. A listában az egyes termékek linkeire kattintva visszatérhet az előző lépésekhez, és módosíthatja megrendelését. Ha mindent megfelelőnek talált, a “Megrendelőlap” gombra kattintva léphet tovább adatai megadásához.

Megrendelés

A Kérjük a Megrendelőlapon figyelmesen adja meg a szükséges adatokat. A tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget. A Két Hollós könyvesbolt az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében használja fel. A "Megrendelés" gombra kattintva küldheti el a termékrendelést, amelyről hamarosan visszaigazolást kap e-mailben.

3. Szállítás és fizetés

A megrendelt termékek postai utánvéttel kerülnek feladásra. A postaköltség alap esetben, határainkon belül 1 500 forint, melynek összege változhat a csomag méretétől, súlyától és a cím távolságtól függően. Minden esetben, a mindenkor érvényes postai díjszabást vesszük alapul. A küldeményeket a címzett lakóhelye szerint illetékes postán letétbe helyezik, és a Magyar Posta Zrt. által meghatározott ideig (általában 8 napig) vehetők át. A szállítási költséggel növelt vételár átvételkor fizetendő.

4. Árak

Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja. A Vevő a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket. A megrendelés elfogadásáról a Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap. A honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

5. A termék visszaszolgáltatása

A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli e jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta. A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.